На 07.04.2017 е подписан договор за изпълнение на ПУГМ с Обединение „ИНФРАМОБИЛПЛАН“

След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община“ е подписан договор СОА17-ДГ55-150/07.04.2017 между Столична община и избрания изпълнител Обединение „ИНФРАМОБИЛПЛАН“. Обществената поръчка е проведена в съответствие със споразумението за проект: "Модернизирани трамваи за град София" между Държавния Секретариат по икономическите въпроси на Конфедерация Швейцария от една страна и от друга страна от Дирекция "Мониторинг на средствата от Европейския съюз" към Министерския съвет на Република България като Национално Координационно Звено, Столична община и "Столичен Електротранспорт" ЕАД, подписано на 15 октомври 2015 г.
Съгласно договора и след възлагателно писмо от Възложителя към април 2018 г. Изпълнителят е представил следните четири доклада: 
•    Встъпителен доклад относно приложимите правила, норми и изисквания, свързани с изпълнението на дейностите в рамките на проекта;
•  Доклад, съдържащ преглед на действащото законодателство в сферата на устойчивото развитие на градската мобилност и изследване на добри практики от други европейски страни при разработване и реализиране на проекти, свързани с устойчивата градска мобилност;
•    Междинен доклад, съдържащ проучване и анализ на съществуващата ситуация и определящ общите цели, свързани с устойчивото развитие на градската мобилност и градска среда;
•  Предварителен доклад, съдържащ анализ на стратегическите документи, инвестиционните програми и планове на Столична община и идентифициращ специфичните цели и предварителен списък от предложения за решения.
София Транспорт © 2021. Всички права запазени.