Проведоха се 5 фокус групи със заинтересовани от осъществяването на ПУГМ страниИзпълнителят на договор с предмет „Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община“ проведе пет фокус групи със заинтересованите от реализирането на проекта страни на експертно ниво. Основна цел при провеждането на фокус групите беше постигане на широка експертна подкрепа на заложените проектни предложения. Фокус групите се проведоха в 5 последователни дни в периода от 19.03.2018 г. до 23.03.2018 г. в Център за дизайн, култура и иновации „Генератор“ на адрес Бул. Черни Връх 47, София. 

Фокус групите бяха проведени съвместно с екипа на Софпроект/ Визия за София, които бяха в ролята на модератор, а участие в тях взеха представители на Столична община, представители на различни комисии при Столичен общински съвет,  Столичен Електротранспорт, Столичен Автотранспорт, Метрополитен, НКЖИ, Съюз на архитектите, Съюз на урбанистите, АПИ, Независими експерти, КАТ и пет Неправителствени организации. До участниците бяха изпратени специфични цели, проекти и предложения за решения, които подлежат на промяна и допълване. В резултат на проведените фокус групи бяха генерирани нови специфични цели и предложения за решения (проекти) както и бяха оптимизирани някои от вече формулираните такива, а други отхвърлени.  

Като следващ етап във връзка с изготвянето на „Планът за устойчива градска мобилност на Столична община“, предстои да се проведат работни срещи с районните кметове на територията на Столична община както и да се проведе  широка обществена консултация. Също така предстои да бъде проведена експертна среща с представители на Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община. След тяхното провеждане предстои да бъдат систематоизирани получените предложения и становища, като това ще даде възможност да бъде допълнен и подобрен изготвения към момента индикативен списък със специфични цели и предложения за решения.
Договор с предмет „Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община“ е подписан на 07.04.2017 г., в резултат на успешно проведена обществена поръчка между Столична община и ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРАМОБИЛПЛАН“. Основна цел на Плана за устойчива градска мобилност на Столична община е постигане на устойчива градска транспортна система. Изготвеният план следва да задоволи нуждите от мобилност на гражданите и бизнеса във всички населени места на територията на общината с оглед постигане на по-добро качество на живот, като същевременно обхваща периода до 2035 г. Договорът се изпълнява с финансовата подкрепа на Държавния Секретариат по икономическите въпроси на Конфедерация Швейцария. 
София Транспорт © 2021. Всички права запазени.