Общи условия

Настоящият уебсайт е собственост на Обединение „ИНФРАМОБИЛПЛАН”.
Потребителите на сайта имат правото да използват съдържанието и услугите на сайта единствено за лични цели, като при използването на каквато и да е информация, се цитира източникът.
Екипът на „ИНФРАМОБИЛПЛАН” се стреми да публикува точна, вярна и актуална информация. Въпреки това е възможно да се допускат несъществени пропуски и несъответствия инцидентно. Също така собственикът на правата върху сайта не може да гарантира, че може да осигури напълно безопасността на съдържанието вследствие на зловредни атаки. 
„ИНФРАМОБИЛПЛАН” не е оператор на лични данни и не използва такива, свързани с потребителите на сайта. В тази връзка при регистриране на потребител в сайта същият предоставя единствено потребителско име, имейл и парола, по негова преценка. Не се изискват никакви други лични данни и не трябва да предоставяте такива. Регистрацията е необходима само ако потребителят желае да отправи предложение, свързано с градската мобилност в гр. София, като потребителите на сайта я използват за достъп до профила си. Отправените от потребителите предложения се използват от експертите на ПУГМ за целите на изработката на плана. Самите предложения могат да бъдат обработвани в обобщен план, статистически и аналитично, но без да се предоставят никакви данни на регистрираните потребители, които са ги подали. Данните могат да бъдат разкрити само при изрично изискване от държавен орган и длъжностни лица, при спазване на действащото българско законодателство. 
Потребителите следва да използват регистрацията си в сайта само за целите на подаване на предложения по категориите, свързани с градската мобилност в София, описани в информационната част на интерактивната карта. Тези категории са: 
∙             Обществен градски транспорт
∙             Улична мрежа, автомобилно движение и пътна безопасност
∙             Интермодалност
∙             Платено паркиране и буферни паркинги
∙             Пешеходна мрежа
∙             Велосипедна мрежа
∙             Интелигентни транспортни системи
∙             Електрически превозни средства
∙             Градска логистика.
Съобщения, които не са свързани с представените категории, няма да бъдат разглеждани, възможно е и потребителите да бъдат блокирани, ако многократно нарушават това условие.
Потребителите трябва да имат предвид че не може да се гарантира, че информацията в интернет е напълно защитена и предоставената потребителска информация няма да стане обект на хакерски атаки.
От гледна точка на безопасността регистрираните потребители също трябва да са внимателни с данните, които предоставят. Не предоставяйте на други лица потребителското си име и парола. Също така, след като изпратите своето предложение от профила си, използвайте категорията „Изход”, за да излезете от системата.
Отварянето на страници на сайта и линкове в него е декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
София Транспорт © 2021. Всички права запазени.