Управление на проекта

Проект „Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община“ (ПУГМ) се администрира от Столична община в качеството й на Възложител. След проведена обществена поръчка за Изпълнител е избрано Обединение „ИНФРАМОБИЛПЛАН“ (Изпълнител), като договорът с Изпълнителя влиза в сила на 17.05.2017 г. Поръчката е осъществена в съответствие със споразумението за проект: "Модернизирани трамваи за град София" между Държавния Секретариат по икономическите въпроси на Конфедерация Швейцария, от една страна, и, от друга страна, от Дирекция "Мониторинг на средствата от Европейския съюз" към Министерския съвет на Република България като Национално Координационно Звено, Столична община и "Столичен Електротранспорт" ЕАД, подписано на 15 октомври 2015 г. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Проект "Изработване на план за устойчива градска мобилност на Столична община"

Проведоха се 5 фокус групи със... Целта е постигане на широка експертна подкрепа на проектните предложения Виж повече >
На 07.04.2017 е подписан договор... След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на План за... Виж повече >
София Транспорт © 2020. Всички права запазени.